KIELIOPPI
Kirjoittaminen ja ääntäminen · Virkkeet · Substantiivit · Määreet · Pronominit · Adjektiivit · Adverbit · Verbit · Prepositiot · Konjunktiot · Kysymyslauseet · Lauseet · Luvut · Sananmuodostus · Lyhenteet · Välimerkit

Virkkeet

Useimmat LFN:n lauseet ja siten myös lauseista muodostuvat virkkeet sisältävät verbilausekkeen, joka kuvailee tyypillisesti toimintaa. Verbilausekkeessa voi verbin lisäksi olla sellaisia parametrejä kuin adverbejä ja prepositionaaleja.

Useimmissa virkkeissä on myös ainakin yksi substantiivilauseke, joka viittaa tyypillisesti henkilöön tai asiaan. Substantiivilausekkeessa voi olla substantiivin lisäksi määreitä, adjektiiveja ja prepositionaaleja.

Subjekti ja objekti

Kaksi tärkeintä substantiivilauseketta ovat subjekti ja objekti. Niiden tarkka merkitys riippuu verbistä, mutta karkeasti sanottuna subjekti kertoo sen, joka suorittaa teon ja objekti sen, johon teko kohdistuu.

LFN:ssä subjekti on aina verbin edellä ja objekti useimmiten verbin jälkeen:

En alga casos, per stilo o clari, on vole pone la ojeto de la verbo a la comensa de la frase. En esta casos, la ojeto debe es segueda par un virgula, e un pronom per la ojeto es usada pos la verbo:

Useimmat verbit vaativat subjektin, mutta monet eivät tarvitse objektia.

Predikatiivi

Eräs yleinen lauseenjäsen on predikatiivi. Se antaa lisätiedon subjektista ja sijoittuu verbin jälkeen. Tällaisia predikatiiviin liittyviä verbejä voivat olla esim. es (olla), deveni (tulla jkskn), pare (näyttää jltkn) ja resta (jäädä jkskn):

Joissakin kielissä sallitaan predikatiivin määrittävän objektia, kuten englannissa: “I find this cheese disgusting” tai “They elected him president”. Tällaista predikatiivia ei esiinny LFN:ssä.

Prepositiot

Tärkeä lauseenjäsen on myös prepositionaali, joka liittää lisätietoa edeltävään substantiiviin tai verbiin, mahdollisesti jopa koko lauseeseen:

Lauseet

Lausekkeiden lisäksi virkkeessä on usein vähän suurempia kokonaisuuksia, lauseita. Nämä voivat määrittää virkkeen substantiivilausekkeita, verbilausekkeita tai peräti koko virkettä:

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 febrero 2024 (16:03 UTC).