KIELIOPPI
Kirjoittaminen ja ääntäminen · Virkkeet · Substantiivit · Määreet · Pronominit · Adjektiivit · Adverbit · Verbit · Prepositiot · Konjunktiot · Kysymyslauseet · Lauseet · Luvut · Sananmuodostus · Lyhenteet · Välimerkit

Konjunktiot

Konjunktio on sana, joka yhdistää kaksi asiaa yhteen. Niitä on kahta lajia: rinnakkaisia ja alisteisia.

Rinnakkaiset konjunktiot

Rinnakkainen konjunktio yhdistää kaksi samantyyppistä komponenttia muodostaen laajemman samantyyppisen komponentin. Jos esimerkiksi yhdistetään kaksi substantiivilauseketta sanalla e, niin muodostuu osiaan laajempi substantiivilauseke.

On neljä rinnakkaiskonjunktiota:

Esimerkkejä:

Luetteloissa, joissa on kohtia enemmän kuin kaksi, konjunktiot korvataan yleensä pilkulla ja vasta kahden viimeisen väliin pannaan konjunktio. Joskus pannaan pilkku vielä tämän konjunktionkin eteen:

Tarvittaessa korostetaan konjunktioita e, o ja no sijoittamalla sellainen jo ensimmäisen komponentin eteen. Kaksinkertainen o torjuu mahdollisuuden, että molemmat komponentit olisivat tosia:

Esimerkkejä:

E, o ja ma voivat myös yhdistää lausekkeita tai lauseita:

Adverbiä donce (“siis”) käytetään myös samantapaisesti lyhentämään ilmauksen e donce (“joten”):

Alisteiset konjunktiot

Alisteinen konjunktio liittää lauseen virkkeeseen ja ilmaisee lauseen roolin tässä virkkeessä.

Niitä on kolmea lajia: pronominiset alistajat, adverbiset alistajat ja erityiset alistajat.

Pronominiset alistajat

Interrogatiiviset pronominit cual ja ci voivat toimia myös alistavina konjunktioina eli relatiivipronomineina esittelemässä relatiivilauseita:

Ne liittyvät normaalisti edeltävään substantiiviin. Substantiivi voidaan joskus jättää pois; silloin lisätään selvyyden vuoksi pronomini:

Relatiivipronomien cual ja ci käyttö epäsuorissa kysymyksissä on hyvin samanlaista.

Adverbiset alistajat

Interrogatiiviset adverbit – do, cuando, cuanto, como ja perce – voivat toimia konjunktioina esittelemässä adverbiaalilauseita:

Niitä voidaan myös käyttää substantiivin perässä esittelemässä relatiivilauseita:

Niitä käytetään myös epäsuorissa kysymyksissä (eräs tyyppi substantiivilauseita).

Erityiset alistajat

Erityisiä alistuskonjunktioita ovat ce ja esce. Ne esittelevät substantiivilauseita. Ce esittelee epäsuoran lausuman, ja esce esittelee epäsuoran kysymyksen.

Niitä voidaan käyttää tiettyjen substantiivien, adjektiivien ja prepositioiden jälkeen täydentämään niiden merkitystä:

Ce voi myös esitellä lauseen, joka ilmaisee tuloksen:

Erityiset alistajat afin, car, si ja ca esittelevät adverbiaalilauseita:

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 febrero 2024 (16:03 UTC).