KIELIOPPI
Kirjoittaminen ja ääntäminen · Virkkeet · Substantiivit · Määreet · Pronominit · Adjektiivit · Adverbit · Verbit · Prepositiot · Konjunktiot · Kysymyslauseet · Lauseet · Luvut · Sananmuodostus · Lyhenteet · Välimerkit

Prepositiot

Prepositio on erikoissana, jota voidaan käyttää prepositiolausekkeena esittelemään substantiivilausekkeen. Tyypillisesti prepositiolauseke modifioi sitä seuraavaa substantiivia, pronominia, adjektiivia tai adverbia – joskus jopa kokonaista lausetta. Prepositio ilmoittaa, mikä on substantiivilausekkeen rooli virkkeessä.

LFN käyttää 22:ta prepositiota.

a

A on hyvin monipuolisesti käytettävä prepositio. Se ilmaisee paikkaa tai aikaa yksittäisenä pisteenä, myös yleisenä tilana tai jaksona välittämättä tämän sisäisestä rakenteesta:

Vertauskuvallisessa mielessä a kertoo viittaussuhteen paikan:

Lisäksi a voi ilmaista liikkumista johonkin tai jotakin kohti. Tämä sisältää vertauskuvalisen liikkumisen kuten siirtymiset vastaanottajalle tai muutokset uuteen tilaan:

Todellakin, mikä hyvänsä paikkaa ilmaiseva prepositio voi tarkoittaa myös liikkumista paikkaa kohden. Esimerkiksi lauseessa me pone mea libros en mea saco (“Panen kirjani laukkuuni”) sana en tarkoittaa ilmeisesti liikettä “sisään”. Silloin, kun eroa pitää korostaa, voidaan lisätä a toisen preposition eteen tarkoittamaan liikettä kohti jotakin paikkaa:

Eräs erityiskäyttö prepositiolle a ennen toista prepositiota on adverbin muodostaminen. Jos toinen prepositio tarkoittaa paikkaa, niin yhdistelmä viittaa liikkeeseen tarkoitettuun suuntaan. A ante ja a pos tarkoittavat myös aikaa, siis “aikaisemmin” ja “myöhemmin”:

Toinen erityiskäyttö prepositiolle a on komplementin lisääminen lauseen objektille. (Muitakin prepositioita voidaan käyttää tähän.)

Komplementtina voi olla verbin infinitiivi. Per on mahdollinen sanan a sijasta, mutta silloin merkitys on se, että pääverbin subjekti aikoo suorittaa verbin ilmaiseman toiminnan. A taas ilmaisee, että objektin on tarkoitus suorittaa se:

ante

Ante tarkoittaa “ennen” tai “edessä”. Sen vastakohta on pos.

Tilassa ante tarkoittaa sijaintia mainitun olion tärkeämmällä puolella. Se, kumpi puoli on tärkeämpi, riippuu tietysti oliosta ja asiayhteydestä. Monilla olioilla on kuitenkin ilmeisenä etupuolena se puoli, jolla ne kohtaavat maailman; muussa tapauksessa ante merkitsee vain “lähempänä olevalla puolella”:

Ajassa ante tarkoittaa ajankohtaa ennen kyseistä hetkeä:

Ante voi tarkoittaa myös liikettä jonkin edessä olevaan paikkaan (= a ante):

Ante cuando tai ante ce tarkoittaa konjunktiona “ennen kuin”:

asta

Asta tarkoittaa “johonkin asti” niin ajasta kuin paikastakin:

Sillä on ajalliset merkitykset “asti” ja “kunnes”:

ca

Ca tarkoittaa “kuin”. Se viittaa verrattavaan silloin, kun verrataan erisuuria asioita:

como

Como tarkoittaa “kuin” tai “sellainen kuin”. Se viittaa verrattavaan, samanarvoiseen tai samanlaiseen asiaan:

con

Con tarkoittaa “kanssa”. Sen vastakohta on sin (“ilman”).

Se esittelee mukana (/seurana) olevan ihmisen, olion tai tilan:

Sanaa con voidaan myös käyttää merkityksessä “jonkin avulla”, esimerkiksi työkalun:

Jos toiminta tapahtuu jonkin vähemmän konkreettisen “välineen” avulla, niin käytetään mieluummin sanaa par.

An con tarkoittaa “huolimatta”:

contra

Contra tarkoittaa “vastaan” tai “vasten”. Se esittelee jotakin, joka on vastassa tai joka liikkuu vastakkaiseen suuntaan - joko konkreettisesti tai vertauskuvallisesti:

de

De tarkoittaa “jostakin”. Se ilmoittaa alkuperää:

Edelleen: de esittelee henkilön tai asian, jolle jokin kuuluu, vastaten siten genetiiviä:

Käsitteellisemmin de viittaa yleiseen suhteeseen kahden asian välillä, joista toinen voi olla myös laatu tai toiminta:

Minkä moni kieli esittää yhdyssanalla, sen elefen ilmaisee yleensä kahdella substantiivilla, joiden välissä on de:

De esiintyy lukuisissa vakiintuneissa ilmauksissa, jotka korvaavat mutkikkaan lauselman:

De voidaan sijoittaa muun preposition eteen osoittamaan liikettä poispäin:

Samoin kuin a, de voi mukauttaa preposition adverbiksi. Tällainen adverbi tarkoittaa “asiayhteydestä pääteltävissä olevasta paikasta”:

De cuando tai de ce tarkoittaa “alkaen”, “siitä asti kun”:

en

En tarkoittaa “sisällä”. Sen vastakohta on estra.

Se tarkoittaa sellaista paikkaa avaruudessa tai ajassa, joka sisältyy kokonaan tai osittain johonkin muuhun:

Vertauskuvallisesti “paikka” voi olla myös tila, toiminta tai tapa:

En voi myös merkitä “sisään” (= a en):

En cuando tai en ce tarkoittaa “sillä aikaa kun”:

entre

Entre tarkoittaa “välissä”. Se merkitsee, että jonkin paikka tai aika on toisten “piirittämänä”:

estra

Estra merkitsee “ulkopuolella”. Sen vastakohta on en.

Se ilmaisee sijaintia, joka ei ole jonkin muun sisällä:

Estra voi merkitä myös liikettä kuten (= a estra):

Vertauskuvallisesti estra voi merkitä “paitsi”:

longo

Longo tarkoittaa “pitkin”. Se ilmaisee reittiä jota jokin seuraa:

Se venyy myös tarkoittamaan “sen mukaan” mitä joku on sanonut tai kirjoittanut:

par

Par tarkoittaa samaa kuin englannin “by”. Se viittaa siis passiviverbin tekijään (agenttiin) tai jonkin luomuksen tekijään:

Laajennettuna se ilmaisee myös toimintaa tai menetelmää, jolla jokin on tehty:

Kun transitiiviverbi muuntuu substantiiviksi ja tämän verbin subjekti ja objekti ovat samanluonteisia (esim. molemmat ihmisiä), prepositiota par voi käyttää ilmaisemaan subjektia. Silloin de tai a ilmaisee objektia:

per

Per tarkoittaa “jotakin varten”. Se esittelee tarkoitetun tavoitteen tai vastaanottajan:

Se ilmaisee myös liikettä jotakin kohti:

Yhtenä merkityksenä on jonkin vaihto johonkin:

Se voi ilmaista aiottua ajanjaksoa:

Erityistapauksessa per esittelee jonkin, jota suositaan tai edustetaan:

pos

Pos tarkoittaa “jälkeen” tai “takana”. Sen vastakohta on ante.

Paikkaa ilmaistessa se tarkoittaa sijaintia kyseisen olion vähemmän tärkeällä puolella:

Aikaa ilmaistessa se tarkoittaa hetkeä, joka tulee kyseisen hetken jälkeen:

Pos voi myös tarkoittaa liikettä jonkin taakse (= a pos):

Pos cuando tai pos ce merkitsee “sen jälkeen kun”:

sin

Sin merkitsee “ilman”. Se tarkoittaa jonkin puuttumista:

sirca

Sirca merkitsee “ympäri”. Se tarkoittaa sijaintia, joka ympäröi tai sulkee sisäänsä jotain muuta:

Se voi myös tarkoittaa liikettä ympäröivää polkua pitkin:

Aikaan ja määrään liittyvissä tarkasteluissa sirca tarkoittaa “suunnilleen” – oikea arvo on jossakin lähellä mainittua arvoa, tämän ympäristössä:

su

Su merkitsee “alla”. Se tarkoittaa sijaintia, joka on toisen alapuolella, joko konkreettisesti tai vertauskuvallisesti:

Su voi myös merkitä paikkaa, joka on peitetty jollain, joka ei välttämättä ole fyysisesti ylempänä kuin peitetty:

Su voi merkitä myös liikettä jonkin alle (= a su):

supra

Supra tarkoittaa “yläpuolella”. Se viittaa sijaintiin, joka on toista korkeampi, joko konkreettisesti tai vertauskuvallisesti:

Supra edellyttää tyhjää tilaa kyseisten olioiden väliin. Jos tällaista ei ole, käytetään prepositiota sur.

Supra voi viitata myös sellaiseen, joka peittää jonkin muun olematta välttämättä fyysisesti tätä ylempänä:

Supra voi merkitä myös liikettä jonkin yläpuolelle (= a supra):

sur

Sur on verrattavissa prepositioihin “on” ja “på” englannissa ja ruotsissa. Se merkitsee “välittömästi päällä”. Se viittaa sijaintiin jonkin reunalla, joko sen päällä painovoiman pitämänä tai kiinnitettynä siihen muulla tavoin:

Sur voi merkitä myös liikettä jonkin päälle (= a sur):

Vertauskuvallisesti sur tarkoittaa “koskien” tai “aiheena”:

tra

Tra merkitsee “läpi”. Se tarkoittaa sijaintia, jonka sisällä tapahtuu liike, joka kulkee päästä päähän:

Tra cuando tai tra ce tarkoittaa “sen aikaa kun”:

ultra

Ultra merkitsee sijaintia jonkin “toisella puolella”:

Se voi myös merkitä liikettä kohti sellaista asemaa (= a ultra):

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 febrero 2024 (16:03 UTC).