KIELIOPPI
Kirjoittaminen ja ääntäminen · Virkkeet · Substantiivit · Määreet · Pronominit · Adjektiivit · Adverbit · Verbit · Prepositiot · Konjunktiot · Kysymyslauseet · Lauseet · Luvut · Sananmuodostus · Lyhenteet · Välimerkit

Adverbit

Juuri niinkuin adjektiivit luonnehtivat substantiiveja, adverbit luonnehtivat muita sanoja. Ne voivat luonnehtia melkein mitä tahansa sanoja: verbejä, adjektiiveja, toisia adverbejä, määreitä, prepositioita, substantiivilausekkeita, jopa kokonaisia lauseita. Adverbit antavat informaatiota tyypillisesti paikasta, ajasta, olosuhteista, syystä, tavasta tai asteesta.

Adverbin paikka

Tässä kielessä adverbit ja adjektiivit ovat samannäköisiä. Eron tietää sanan paikasta: adjektiivit seuraavat substantiiveja, adverbit seuraavat verbejä ja edeltävät muita sanoja:

Adverbi (tai adverbilauseke), joka luonnehtii verbiä tai koko lausetta, voidaan sijoittaa myös virkkeen alkuun. Jos ei aiheudu sekaannusta, adverbi voidaan sijoittaa jopa verbin esineen jälkeen tai virkkeen loppuun:

Joskus adjektiivia edeltävä adverbi voidaan selvyyden vuoksi yhdistää siihen yhdysviivalla:

Adverbiaalisen merkityksen voi tehdä selväksi myös käyttämällä en modo tai a grado:

Vertailu

Adverbien vertailu toimii täsmälleen samoin kuin adjektiivien.

Puhtaat adverbit

Niiden adverbien lisäksi, jotka on johdettu adjektiiveista, kielessä on muutamia sanoja, jotka ovat pelkästään adverbejä:

Sanaa tan käytetään myös huudahduksissa:

Kvanttoreita adverbeinä

Jotkin kvanttorit voidaan tulkita myös adverbeinä, jotka ilmaisevat määrän astetta.

No adverbinä tarkoittaa “ei ollenkaan”. Se voi myös muuttaa vastakohdaksi sen, johon se kohdistuu. Jos se kohdistuu verbiin, se edeltää tätä:

Alga adverbinä merkitsee “jonkin verran”, “vähän”, “aika”, “sangen”:

Multe merkitsee adverbinä “hyvin”, “kovin”, “paljon”, “suuressa määrin”:

Poca tarkoittaa adverbinä “ei kovin paljon”, “vain vähän”:

Plu ja min tarkoittavat adverbeinä “enemmän” ja “vähemmän:

La plu ja la min adverbeinä tarkoittavat “eniten” ja “vähiten”:

Interrogatiiviset ja relatiiviset adverbit

Seuraavia adverbejä voi käyttää usealla tavalla:

Ne voivat muodostaa suoria ja epäsuoria kysymyksiä, ja niillä voi esitellä relatiivilauseita. Ne voivat käyttäytyä myös kuin konjunktiot muodostettaessa adverbiaalilauseita – cuando, esimerkiksi, on silloin lyhenne lausekkeelle a la tempo cuando. Ne voivat myös esiintyä prepositioiden yhteydessä.

Cuando tarkoittaa “milloin”, “jolloin” (a cual tempo, en cual tempo):

Do tarkoittaa “missä”, “jossa” (a cual loca, en cual loca). Käytettynä liikeverbin kanssa do tarkoittaa joskus “minne” tai “jonne”:

Como means “kuinka” (millä tavalla). Se toimii myös prepositiona tarkoittaen “kaltainen” tai “jonakin”:

Cuanto tarkoittaa “kuinka paljon” tai “kuinka monta” (en cual cuantia). Se toimii myös kvanttorina, jolla on sama merkitys:

Perce tarkoittaa “miksi” (monessa mielessä: minkä syyn vuoksi, millä perusteella, missä tarkoituksessa). Vastaavat konjunktiot ovat car (“koska”, “siitä syystä että”) ja afin (“jotta”, “sillä tarkoituksella että”). Tähän käytetään aina erityistä sanaa perce, ei koskaan esimerkiksi per cual:

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 febrero 2024 (16:03 UTC).