GRAMATYKA
Pisownia i wymowa · Zdania · Rzeczowniki · Określniki · Zaimki · Przymiotniki · Przysłówki · Czasowniki · Przyimki · Spójniki · Zdania pytające · Zdania złożone · Liczebniki · Słowotwórstwo · Skróty · Interpunkcja

AVISA: Esta pajes sur la gramatica ancora no es completa traduida a polsce.

Słowotwórstwo

W języku LFN, nowe słownictwo może być tworzone poprzez dołączanie przedrostków lub przyrostków do istniejących wyrazów, albo zestawianie dwóch słów w jeden rzeczownik złożony.

It’s also possible to reuse adjectives as nouns, and verbs as nouns, without adding an affix.

Przedrostki

Kiedy przedrostek kończący się spółgłoską jest dodawany do wyrazu, który zaczyna się od tej samej spółgłoski, to spółgłoska ta jest zapisywana tylko raz (inter+rede  →  interede, non+nesesada  →  nonesesada).

Anti- means “anti-”. It forms adjectives and nouns that indicate opposition:

Auto- oznacza „samo-”, „auto-”. Tworzy rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki oznaczające czynności zautomatyzowane lub dokonane przez kogoś samemu sobie:

Des- oznacza „od-”. Tworzy czasowniki oznaczające przeciwieństwo czynności. Przedrostek ten upraszcza się do de- przed S, Z, X lub J:

Inter- oznacza „między-”. Tworzy rzeczowniki, czasowniki oraz przymiotniki oznaczające czynności lub stany wzajemne:

Media- oznacza „pół-”, „śród-”. Tworzy rzeczowniki oznaczające punkt środkowy pierwotnego desygnatu:

Non- oznacza „nie-”. Tworzy przymiotniki i rzeczowniki oznaczające przeciwieństwo lub brak danej cechy:

Pos- oznacza „po-”, „post-”. Tworzy rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki odnoszące się do czasu (bądź miejsca), które znajdują się po innych (lub za innymi):

Pre- oznacza „przed-”, „prze-”, „pre-”. Tworzy rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki odnoszące się do czasu (bądź miejsca), które znajdują się przed innymi (lub z przodu innych):

Re- oznacza „re-”. Tworzy czasowniki odpowiadające czynności powtarzającej się bądź też o przeciwnym kierunku:

Su- oznacza „pod-”, „sub-”. Tworzy rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki mające niższą pozycję w hierarchii:

Supra- oznacza „nad-”, „super-”. Tworzy rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki mające wyższą pozycję w hierarchii. Przedrostek ten upraszcza się do supr- przed A:

Vis- oznacza „wice-”. Tworzy rzeczowniki oznaczające podwładnych:

Bon- oraz mal- tworzą odpowiednio dobrą i złą (lub błędną) odmianę przymiotnika lub czasownika, niekiedy w znaczeniu przenośnym:

Do niektórych wyrazów jako przyrostki można zastosować liczebniki lub ułamki. Kiedy towarzyszą one nazwom członków rodziny, oznaczają coraz odleglejsze pokolenia, podobnie do szeregu przedrostków „pra-” w języku polskim:

Przyrostki

Wiele przyrostków zaczyna się samogłoską. Dołączając taki przyrostek do słowa, które kończy się samogłoską, pomija się istniejącą samogłoskę, chyba że jest to jedyna samogłoska pierwotnego słowa.

Tam,gdzie przyrostek tworzyłby niewłaściwą sekwencję samogłosek, drugą z nich się pomija:

Reguły te mają dwa wyjątki:

Przyrostki tworzące czasowniki

Jak inne czasowniki, można używać słów utworzonych przez te przyrostki w sposób przechodni lub nieprzechodni, lub jako rzeczowniki.

Dołącza się -i do rzeczowników i przymiotników, aby utworzyć czasowniki oznaczające “stawać się…” ((fa) deveni …), “zmieniać się w …” ((fa) cambia a …). Jako szczególny przypadek, to obejmuje także czasowniki, które oznaczają “wydzielać substancję lub nową część”:

-i tworzy też czasowniki oznaczające “używać …” (usa …) (zarówno jako narzędzie lub sprzęt) lub “stosować …” (aplica …) (substancję lub zwyczaj):

Pardona: la resta de esta paje es ancora no traduida a polsce.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 8 janero 2021 (15:49 UTC).