GRAMATYKA
Pisownia i wymowa · Zdania · Rzeczowniki · Określniki · Zaimki · Przymiotniki · Przysłówki · Czasowniki · Przyimki · Spójniki · Zdania pytające · Zdania złożone · Liczebniki · Słowotwórstwo · Skróty · Interpunkcja

AVISA: Esta pajes sur la gramatica ancora no es completa traduida a polsce.

Skróty

W języku LFN używa się wielu skrótów. Do ich zapisu nie stosuje się kropek.

Niektóre często stosowane wyrazy oraz zdania mogą być zastąpione skrótami. Są one zapisywane z użyciem małych liter, za wyjątkiem gdy rozpoczynają zdanie:

Język LFN zachował jednak kilka międzynarodowo rozpoznawalnych skrótów pochodzących z innych języków, włączając w to ujednolicone symbole jednostek miar:

Formy skrócone rzeczowników oznaczających nazwy własne stosują wielkie litery. Jednakże drobne wyrazy (najczęściej o znaczeniu gramatycznym), takie jak la lub de – które nie są kapitalizowane w rozwinięciu skrótu – są w nich pomijane. Rzeczowniki te są poprzedzane często przedimkiem la, nawet w przypadku, gdy są skracane:

Część skrótów będących nazwami własnymi jest najbardziej znana na arenie międzynarodowej w postaci oryginalnej. Nie są one tłumaczone na LFN:

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 8 janero 2021 (15:49 UTC).