GRAMATYKA
Pisownia i wymowa · Zdania · Rzeczowniki · Określniki · Zaimki · Przymiotniki · Przysłówki · Czasowniki · Przyimki · Spójniki · Zdania pytające · Zdania złożone · Liczebniki · Słowotwórstwo · Skróty · Interpunkcja

AVISA: Esta pajes sur la gramatica ancora no es completa traduida a polsce.

Przysłówki

Podobnie jak przymiotniki są częścią mowy określającą rzeczowniki, tak przysłówki są używane w podobnym celu wraz z niemal wszystkimi pozostałymi kategoriami wyrazów, np. czasownikami, przymiotnikami, innymi przysłówkami, określnikami, przyimkami, wyrażeniami rzeczownikowymi, a nawet całymi zdaniami. Na ogół dostarczają informacji o miejscu, czasie, okolicznościach, przyczynie, sposobie lub stopniu.

Pozycja

W LFN przysłówki pod względem formy są tożsame z przymiotnikami. Pozycja w zdaniu decyduje, czy dany wyraz jest traktowany jako przymiotnik czy przysłówek: pierwsze z nich następują po rzeczownikach, natomiast drugie — po czasownikach, a przed innymi słowami:

Przysłówek (lub wyrażenie przysłówkowe) określające czasownik (albo całe zdanie) może być również umieszczone na początku zdania. Jeżeli nie spowoduje to pogorszenia czytelności zdania, można przesunąć go także na jego koniec:

Stopniowanie

Stopniowanie przysłówków jest identyczne jak stopniowanie przymiotników.

Podstawowe przysłówki

Pominąwszy pokaźną liczbę przysłówków wyprowadzonych od przymiotników, w LFN istnieje pewna liczba wyrazów, które są tylko przysłówkami:

Tan używa się w wykrzyknikach:

Przysłówki ilości

Pewne określniki ilości mogą być przekształcone w przysłówki wskazujące skalę lub stopień intensywności posiadanej cechy.

No jako przysłówek oznacza „nie”, „w żadnym stopniu” (zaprzecza temu, co określa). W przypadku, gdy odnosi się do czasownika, wyjątkowo go poprzedza:

Alga jako przysłówek oznacza „trochę”, „nieco”, „dość”, „w pewnym stopniu”:

Multe jako przysłówek oznacza „bardzo”, „w dużym stopniu”:

Poca jako przysłówek oznacza „trochę”, „lekko”, „w małym stopniu”:

Plu oraz min jako przysłówki oznaczają odpowiednio „bardziej” i „mniej”, „w większym stopniu” i „w mniejszym stopniu”:

La plu oraz la min jako przysłówki oznaczają odpowiednio „najbardziej” i „najmniej”, „w największym stopniu” i „w najmniejszym stopniu”:

Przysłówki pytajne i względne

Poniższych przysłówków można użyć na kilka sposobów:

Służą one do tworzenia zdań pytających, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, oraz wprowadzają zdania podrzędnie złożone. Ponadto zachowują się również jak przyimki, poprzedzając zdania okolicznikowe — cuando, dla przykładu, jest skróconą postacią a la tempo cuando. Mogą być też poprzedzone przyimkami.

Cuando oznacza „kiedy” (a cual tempo, en cual tempo):

Do oznacza „gdzie” (a cual loca, en cual loca). Wraz z czasownikiem oznaczającym ruch, do często znaczy „dokąd”:

Como oznacza „jak” (en cual modo). Służy również jako przyimek oznaczający „jak”, „jako”, „jaki”:

Cuanto oznacza „ile” (en cual cuantia). Służy również jako określnik ilości o takim samym znaczeniu:

Perce oznacza „dlaczego” (we wielu znaczeniach: par cual causa, per cual razona, con cual intende). Odpowiadającymi spójnikamicar („ponieważ”, „z tego powodu, że”) oraz afin („aby”, „w celu”, „celem”). <span style=“background-color: #FF6;”> On usa sempre la parola spesial perce, no per cual:</span>

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 8 janero 2021 (15:49 UTC).