RELIJIO

Nosa padre

Nosa padre o La prea de nosa Senior (San Mateo 6:9-13) es la prea la plu importante en cristianisme.

Asi lo es presentada en elefen, latina, engles, e multe linguas aidante internasional.

Nosa Padre ci es en la sielo,
Ta ce tua nom es santida.
Ta ce tua rena veni.
Ta ce tua vole aveni
sur la tera como en la sielo.
Dona oji nosa pan dial a nos,
e pardona nosa detas,
como nos pardona nosa detores,
e no lasa nos cade en tenta,
ma libri nos de malia.
Car la rena, la potia,
e la gloria es sempre la tua.
Amen

Latina

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur Nomen Tuum;
adveniat Regnum Tuum;
fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a Malo.

Engles

Our Father who art in Heaven,
hallowed be thy name,
thy kingdom come,
thy will be done,
on earth as in Heaven.
Give us this day our daily bread.
Forgive us our debts
as we forgive our debtors.
Lead us not into temptation
but deliver us from evil.

Volapük Rigik (1880)

O Fat obas, kel binol in süls,
paisaludomöz nem ola!
Kömomöd monargän ola!
Jenomöz vil olik,
äs in sül, i su tal.
Bodi obsik vädeliki givolös obes adelo.
E pardolös obes debis obsik,
äs id obs aipardobs debeles obas.
E no obis nindukolös in tentadi,
sod aidalivolös obis de bad

Esperanto (1887)

Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
Via nomo estu sanktigita.
Venu Via regno,
plenumiĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj formetu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni formetas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Idiom Neutral (1902)

Nostr Patr, kel es in sieli,
ke votr nom es sanktifiked;
ke votr regnia veni;
ke votr volu es fasied
kuale in siel tale et su ter.
Dona sidiurne a noi nostr pan omnidiurnik,
e pardona a noi nostr debiti
kuale et noi pardon a nostr debtatori
e no induka noi in tentasion
ma librifika noi da it mal.

Latino Sine Flexione (1903)

Patre nostro, qui es in celos,
que tuo nomine fi sanctificato.
Que tuo regno adveni;
que tua voluntate es facta
sicut in celo et in terra.
Da hodie ad nos nostro pane quotidiano.
Et remitte ad nos nostros debitos,
sicut et nos remitte ad nostros debitores.
Et non induce nos in tentatione,
sed libera nos ab malo.

Ido (1907)

Patro nia, qua esas en la cielo,
tua nomo santigesez;
tua regno advenez;
tua volo facesez
quale en la cielotale anke sur la tero.
Donez a ni cadie l’omnidiala pano,
e pardonez a ni nia ofensi,
quale anke ni pardonas a nia ofensanti,
e ne duktez ni aden la tento,
ma liberigez ni del malajo.

Occidental (Interlingue) (1922)

Patre nor, qui es in li cieles.
Mey tui nómine esser sanctificat,
mey tui regnia venir.
Mey tui vole esser fat
qualmen in li cieles talmen anc sur li terre.
Da nos hodie nor pan omnidial,
e pardona nor débites,
qualmen anc noi pardona nor debitores.
E ne inducte nos in tentation,
ma libera nos de lu mal.

Novial (1928)

Nusen Patro kel es in siele,
mey vun nome bli sanktifika,
mey vun regno veni,
mey vun volio eventa
sur tere kom in siele.
Dona a nus disidi li omnidiali pane,
e pardona a nus nusen ofensos
kom anke nus pardona a nusen ofensantes,
e non dukte nus en li tento
ma fika nus liberi fro li malum.

Volapük Nulik (1930)

O Fat obas, kel binol in süls!
Nem olik pasalüdükonöd!
Regän ola kömonöd!
Vil olik jenonöd,
äsä in sül, i su tal!
Givolös obes adelo bodi aldelik obsik!
E pardolös obes döbotis obsik,
äsä i obs pardobs utanes, kels edöbons kol obs.
E no blufodolös obis,
ab livükolös obis de bad!

Interlingua (1951)

Nostre Patre, qui es in le celos,
que tu nomine sia sanctificate;
que tu regno veni;
que tu voluntate sia facite
super le terra como etiam in le celo.
Da nos hodie nostre pan quotidian,
e pardona a nos nostre debitas
como nos pardona a nostre debitores,
e non duce nos in tentation,
sed libera nos de malo.

Glosa (1972)

Na parenta in Urani;
na volu; Tu nima gene revero.
Tu krati veni;
Tu tende gene akti
epi Geo homo in Urani Place;
don a na nu-di na di-pane;
e Tu pardo na plu mali akti.
Metro na pardo mu; qui akti mali de na.
E ne dirige na a plu moli ofere;
sed libe na ab mali.

Inter-Roman (2010)

Padre Noso ki estai en lo sielo,
Santifikado sea Tu nome.
Venia a nos Tu reino.
Sea feita Tu voluntad,
Aki en la terra komo en lo sielo.
De nos oje lo pan noso de kada dia
I perdone nosas ofensas,
Asi komo perdonamos a los ki nos ofenden,
I no nos dexe kaer en tentasion,
Mas libre nos del mal.

Glisa (2011)

Nosa patro in cielo,
Tua nimo ay reveri fi.
Tua Regni sio veni;
Tua tendi aj fari fi
Paco aj es sur tero simi in cielo ;
Nudi, aj doni nosa di-pano a nos;
E Tu aj pardoni nosa mala akti jos.
Simi nos pa pardoni ili qi akti mala te a nos.
E ne dirigi nos a seduci za statos;
Sed liba zi nos ab mala jos.
Ka totatem, Tu du teni regni to,
Poti to e bonfamo.

Elefanto (un varia de elefen) (2012)

Nia Patro ci es en la sielo,
Santas Tua nomo.
Tua volo fasidu
surtere come ensiele.
Donu a ni oje nia pano dia.
Pardonu niai detoi
come ni pardonas a niai detoroi
E no diriju ni en tento,
ma aliberu ni de la malo.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 31 otobre 2021 (11:25 UTC).