Kamata’aga

Uvea Elefen
Lingua Franca Nova (“Elefen”) ko he lea ne’e fa’ufa’u ke faigafua tona faka’aoga, fakatokatoka pea mo faigafua mo tona ako ki te ‘u felogo’i fakavaha’a fenua. Ko te ‘u lelei o te lea: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. E tokosi’i ona fa’ahiga pu’aki. E logo tatau mo te lea fakaitalia pe fakasepania. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. E pu’aki o fakalogo pe ki te ‘u kupu e tohitohi. Mole faigata’a ki te ‘u tamaliki liliki. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. E kua tohi mo ona lēkula pea e tatau mo te ‘u lea e tui fio o te mālamanei. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. E tokosi’i te ‘u ki’i kupu e fakapipiki ki te ‘u koga tāfito o te ‘u kupu. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. E faigafua ona lēkula fakahoahoa kupu, o hage pē ko te ‘u lea ma’uhiga o mālamanei. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Ko te ‘u kupu o te lea ne’e fa’ufa’u mai te ‘u lea fakaloma o te temi nei. Ko te ‘u lea aia e kua mahino ki ai te tokolahi pea e ma’uhiga i te mālamanei. Ko ni lea ne’e faka’aoga’i tāfito ki te fa’ufa’u o te lea fakapilitania. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. It is designed to be naturally accepting of Latin and Greek technical neologisms, the de facto “world standard”. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Ko he lea e ina fakagafua te faka’aoga o te ‘u kupu fo’ou o te ‘u lea fakalatina mo fakakeleka, ae e ilo’i e te mālamanei kātoā. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
E mātou faka’amu e koutou lelei’ia te Elefen! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Lea.fakauvea

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).