Introduction in Wolaytta

Wolayttatto Doonaa Elefen
Linguwa Frank Noovaa (Elefen) dumma kawushsha, maaraninne salo gufantto gaytotettata luxanawu kawushsha gidanaadan giigida doona. Ayyoo cora loo eeshshati de’oosona. Hegeetikka:- Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Darenna silkkiya paydoy de’ees. Ikka Ixaaliyanne Ispeeneegaara malatees.. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Cenggurssan xaafettiis. Ayi na’ikkaa seeraappe perzza oosota luxiyoogan layttata aattanawu bessenna. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Salo gufantto kiriiyooletuura malatiya muleera gophphe giraameree de’ees. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Awudenne qaalatu yeettaa amaridanne muleera gophphe gidida hanotan kiyiya someti de’oosona. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produosa per crea parolas nova.
5. Daro huuphe huuphe doonatuura minnida hanotan qaalatu kasiya kaaluwa suure qonccissiya seerati de’oosona. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Qaalaa kochchoy zammaana siiquwaa qonccissiya qaalatun baasettidaagaa. Ha doonati bawu aakkidanne daroppe siyettiyageeta. Gujuwaan Inggilizatto qaalaa kochchawu daro maaduwaa oottiis. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Meretan Laatiinenne Girike teknike niyoloojisteta ekkanawu merettidaagaa. De’iyagaadan salo gufantto istanddarddiyan. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Siiqo qaalata eriya asati geeddaruwa hanotan meretaba malatanaadan giigis. Haraati eranawu aynne metiyaba gidenna. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Elefeno dosidoogadan hidootoos. Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Ella Lachow.

Qaalaa maaraa

Sunttaa – peeshuwaa – kalliyagaa:

Someta – peeshuwaa – penqquwaa:

maaddiyageeta – peeshuwaa – penqquwaa:

Gattiyaagaa – Sunttaa:

Giraameriyaa

-s woykko guttumaappe simmin -es gujjiyoode cora sunttaassi laamettees

ia gujjin aadhida wodiya peeshuwaa medhees:

va gujjiyoode sintta wodiya peeshuwaa medhees:

ta gujjiyoode dooriyo hanotaassi go’ees:

issi mala sunttay de’ikko issi peeshoy haraa kaallanawu danddayees:

Sitta kaalliyaagee baynna peeshoti qanttan kaalliyagaa gujjiyoorin polissiyaga kiyoosona:

Peeshuwaan -nte gujjiyoode partisipliya medhees, hegee sunqqodan woykko sunttadan oottees:

Peeshuwaan -da gujjiyoode paasive partisipliya medhees, hegee sunqqodan woykko sunttadan oottees:

Peeshoy aynne laamettennan sunttadan go’ees:

Sunqqoy sunttadan go’ettanawu danddayees:

Peesho zemppoti peeshuwaa malatoosona:

Oychanawu, oyshaa qaalan doommees woykko esce nne wuriiddi oysha malaatan wurees:

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).