Introduktion på svenska

Svenska Elefen
Lingua Franca Nova (“elefen”) är ett språk utformat för att vara mycket enkelt, regelbundet och lätt att lära sig för internationell kommunikation. Det har ett antal funktioner: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Har ett begränsat antal fonem. Det låter som italienska eller spanska. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Det är skrivet fonetiskt. Inget barn ska slösa många år på att studera undantag. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Det har en riktigt enkel och regelbunden grammatik, som liknar världens kreoler. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Har en begränsad och helt regelbunden uppsättning produktiva affix för att skapa nya ord. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Har en begränsad och helt regelbunden uppsättning produktiva affix för att skapa nya ord. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Har en ordlista baserad på moderna romanska språk. Dessa språk är vanliga och inflytelserika och har bidragit med de flesta av de engelska orden. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Det är utformat för att naturligt inkludera tekniska termer från latin och grekiska som är vanliga runt om i världen. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Det är designat för att kännas “naturligt” för dem som förstår romanska språk, men ska även vara lätt för alla andra. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Vi hoppas att du gillar Elefen! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par S4b1nuz E.656

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).