Singeniso ngesiSwati

SiSwati Elefen
I-Lingua Franca Nova lebuye yatiwe ngekutsi i (“Elefen”) ilulwimi lelilula, lelingagucuki, futsi lufundzeka kalula ekuchumaneni namave ngamave. Letinye timfanelo lenato ngunati: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Inemahlandla ema-phonemes langasetjentiswa. Iphindze ivakale kufana nesiNtaliyane noma Spanishi. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Ipelwe ngefonetiki. Sibonelo ng’kutsi akekho umtfwana lofanele ichitfew iminyaka ifundza tintfo letingahambi kahle. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Inohlelo yelulwimi leluvamile ngokuphelele, olufana nama-creoles omhlaba. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Inesethi elinganiselwe futhi ejwayelekile ngokuphelele yezinamathiselo ezikhiqizayo zokususelwa kumagama ajwayelekile. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Inemithetho echazwe kahle yokuhleleka kwamagama, ngokuhambisana nezilimi eziningi ezinkulu. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Isilulumagama saso sigxile kakhulu ezilimini zesimanje zesiRomance. Lezi zilimi ngokwazo zisabalele futhi zinethonya, katnsi tiye taba nencenye lenkulu yemagama esiNgisi. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Iklanyelwe kutsi yamukele ngokwemvelo i-neologisms yobuchwepheshe yesiLatini neyesiGreki, i-de facto “izinga lomhlaba”. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Iklanyelwe kutsi ibonakale “ingokwemvelo” kulabo abajwayelene nezilimi zesiRomance, ngaphandle kokuba kube nzima nakakhulu ukuthi abanye bayifunde. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Sitsemba kutsi utayitsanda i-Elefen! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Bobbyshabangu

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).