Introduction in Oromo

Afaan Oromoo Elefen
Lingua Franca Nova (“Elefen”) afaan qunnamtii idil-addunyaatiif keessumaa salphaa, walsimaa fi barachuuf salphaa ta’ee akka ta’uuf qophaa’eedha. Amaloota gaarii hedduu qaba:- Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Sagaleewwan baay’ina daangeffame qaba. Sagaleen isaa afaan Xaaliyaanii yokin Ispeen wajjin wal fakkaataa; 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Sagaleedhaan kan qubeefamedha. Mucaan kamiyyuu waggoota dheeraaf sirna dhabdummaa barachuuf dabarsuu hin qabu; 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Seerluga guutummaatti idilee ta’e kan qabu yoo ta’u, kunis kan addunyaa kanaa wajjin wal fakkaata; 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Jechoota idilee ta’aniif tuuta maxxansa oomishaa daangeffamee fi guutummaatti idilee ta’e qaba; 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produosa per crea parolas nova.
5. Seera tartiiba jechootaa sirriitti ibsame qaba, afaanota gurguddoo hedduu wajjin kan walsimu; 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Jechoonni isaa afaanota Roomaa ammayyaa keessatti hundee cimaa qaba. Afaanonni kun mataan isaanii bal’aa fi dhiibbaa kan qaban yoo ta’u, dabalataan jechoota Ingiliffaa keessatti qooda guddaa gumaachaniiru; 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Innis uumamaan fudhatamaa kan qabuu ta’ee kan qophaa’e yoo ta’u, barreeffamoota teeknikaa Laatiin fi Giriikii, di fakto “addunyaa sadarkaa isaa eeggate” dha; 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Warra afaanoota Roomaa beekaniif “uumamaa” fakkaachuuf kan qophaa’e yoo ta’u, namoonni biroo barachuuf caalaatti osoo hin rakkisin; 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Elefen akka jaallattan abdii qabna! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Ella Lachow.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).