Вовед на македонски јазик

Македонски Elefen
Лингва франка нова („Елефен“) е јазик којшто е осмислен да биде едноставен, доследен и лесен за учење заради употреба во меѓународното општење. Јазикот има повеќе предности: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Има ограничен број на фонеми. Звучи слично на италијански и шпански. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Фонетички се срича. Ниедно дете нема да треба да помине години за да ги изучи отстапувањата од правилата. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Граматиката во целост се заснова на правила, што е слично со креолските јазици. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Има ограничен број на афикси коишто служат за изведување зборови според одредени правила. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Има добро дефинирани правила за редоследот на зборовите, што е својство на многу од големите јазици. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Неговиот речник во голема мера се заснова на современите романски јазици. Овие јазици се широкораспространети и влијателни, а исто така имаат голем придонес кон англискиот речник. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Осмислен е природно да ги прифаќа латинските и грчки технички неологизми, што всушност е „светски стандард“. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Осмислен е за да изгледа релативно „природно“ за оние коишто се запознаени со романските јазици без да им биде потежок за учење на останатите. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Се надеваме дека Елефен ви се допаѓа. Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Kiril Simeonovski.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 12 setembre 2023 (12:06 UTC).