Introdución en galego

Galego Elefen
Lingua Franca Nova (elefen) é un idioma que foi deseñado para ser verdadeiramente simple, coherente, e fácil de aprender para as comunicacións internacionais. Ten varias calidades: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Ten un número limitado de fonemas. Soa similar ao italiano ou ao español. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Escríbese como se pronuncia. Ningún neno ten que pasar anos aprendendo irregularidades. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Ten unha gramática totalmente regular, igual que os idiomas crioulos do mundo. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Ten un sistema limitado e totalmente regular de afixos produtivos para crear novas palabras. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produosa per crea parolas nova.
5. Ten regras ben definidas para a orde das palabras, en harmonía con moitos idiomas importantes. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Ten unha lista de palabras totalmente baseadas en linguas románicas modernas. Estes idiomas están moi estendidos, son moi influentes e contribuíron á maior parte do vocabulario do inglés. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Está deseñado para aceptar con naturalidade os neoloxismos técnicos latinos e gregos, o “estándar mundial” de facto. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Está deseñado para ser relativamente “natural” para os que estean familiarizados coas linguas románicas, sen ser moito máis difícil para os demais. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Esperamos que vos guste elefen. Nos espera ce tu va gusta elefen!

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).