Introduction in Konkani

कोंकणी Elefen
लिंग्वा फ्रांका नोवा (“एलेफेन”) ही भास आंतरराश्ट्रीय संचारणा खातीर खासा सादी, सुसंगत आनी शिकपाक सोपी अशी तयार केल्ली भास. तातूंत जायते सकारात्मक गूण आसात: १. Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. तातूंत मर्यादीत प्रमाणांत ध्वनी आसतात. तो इटालियन वा स्पॅनिश भाशे सारकोच आयकूंक येता. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. ताचें ध्वनीमुद्रण केल्लें आसता. खंयच्याच भुरग्याक अनियमितताय शिकपाक वर्सां सारचीं पडचीं न्हय. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. संवसारांतल्या क्रियोल लोकांभशेन ताचें व्याकरण पुरायपणान नेमान आसा. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. तातूंत नियमित शब्द व्युत्पत्तीखातीर उत्पादक प्रत्ययांचो मर्यादीत आनी पुरायपणान नेमान संच आसता. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. तातूंत शब्दक्रमा खातीर बरे तरेन व्याख्या केल्ले नेम आसात, जे जायत्या मुखेल भाशांचेर पाळो दितात. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. ताची शब्दसंग्रह आर्विल्ल्या रोमान्स भाशांनी खरपणान रुजल्या. ह्यो भासो स्वता व्यापक आनी प्रभावी आसात, आनी ताचे वांगडाच इंग्लीश शब्दसंग्रहांतलो मुखेल भाग तांणी योगदान दिलां 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. लॅटीन आनी ग्रीक तंत्रीक नवशब्द, वास्तवीक “संवसारीक मानक” सैमीक रितीन मान्य करपी अशी तयार केल्ली आसा. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. रोमान्स भासांची वळख आशिल्ल्यांक तुलनात्मक रितीन “सैमीक” दिसपाक तयार केल्ली आसा, हेरांक शिकपाक चड कठीण जावंक नासतना. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
तुमकां एलेफेन आवडटलें अशी आस्त बाळगता! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Rejoy2003

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).