Iōng Tâi-oân-ōe lâi siāu-kài.

Tâi-oân-ōe Elefen
Lingua Franca Nova (“Elefen”) sī chi̍t chióng lâng siat-kè chhut-lâi ê ōe-gí. I chin kán-tan, koh ū phiau-chún hòa. Hō͘ lâng beh o̍h chin kán-tan. Thang-hó iōng lâi hâm kok-chè kau-liû. Chit khoán ōe ū chiâⁿ chē iu-tiám: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. I bô kòe liōng ê gí-im. Thiaⁿ khí-lâi kap Italy ōe he̍k-chiá sī Se-pan-gâ ōe sio-siâng. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. I án-chóaⁿ kóng tō án-chóaⁿ siá. Gín-á m̄ bián khai kúi-nā nî ê sî-kan lâi o̍h hiah ê bô kui-chek ê piàn-hòa. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. I ê bûn-hoat kui-chek lóng chiàu pō͘ lâi. Kap sè-kài siōng ê lām leh kóng ê ōe sio-siâng. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. I ê jī chin ū kui-chek. Ū chi̍t kóa kò͘-tēng ê jī ē-tàng the̍h lâi tàu chêng tàu bóe, iōng kāng-khoán ê hong-hoat ē-tàng iân-sin chhut sin sû. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. I gí-sû ê sūn-sī lóng chiàu kui-chek, kap chin chē chú-liû ê ōe-gí it-ti̍t. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. I ê gí-sû tāi to-sò͘ ùi hiān-tāi Lô-má ōe lâi. Chiah ê ōe in pún-sin tio̍h chin liû-thong, chin liû-hêng. Koh ū chin chē Eng-gí sû mā sī ùi hia lâi. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Án-ne siat-kè sī ūi tio̍h beh chū-jiân chiap-siū Latin kap Hi-la̍h ê ki-su̍t sèng ê sin miâ-sû. Chin-chiàⁿ sī ū “sè-kài phiau-chún”. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Siong-tùi lâi kóng, goân-té tio̍h tùi Lô-má ōe-gí ū se̍k–ê, in beh o̍h khah chū-jiân. Tùi kî-thaⁿ ê lâng lâi kóng, mā bē chin khùn-lân. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Gún hi-bāng lín ē kah-ì Elefen! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Iyumu.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).