Introducció en baléà

Baléà Elefen
Lingua Franca Nova (elefen) ês un idioma que ha estad diseñad per essê de bon de ve simple, coherent, y fàcil d’aprênde per sas comunicassiós internassionals. Té varis cualidats: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Té un número llimitad de fonémas. Sòna similà a s’Italià o a s’español. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. S’escríu com se pronunsía. Cap nin té que passà añs aprenguend irregularidats. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Té una gramàtica totalment regulà, igual qu’ets idiomas criollos d’el mon. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Té un sistéma llimitad y totalment regulà d’afitses produttíus per créà nòvas paraulas. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produosa per crea parolas nova.
5. Té regglas ben definidas per s’órde de sas paraulas, emb armonía emb mols idiomas importàns. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Té una llista de paraulas totalment bassadas emb llengos romànicas modèrnas. Aquets idiomas estàn molt estesos, són molt influyéns y han contribuíd a sa majó part d’es vocabulari de s’Inglês. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Està diseñad per acettà emb naturalidat es néologismes tènnics llatíns y grècs, “s’estàndar mundial” de fatte. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Està diseñad per essê relativament “natural” p’es qu’estiguin familiarizads emb sas llengos romànicas, sêns’essê molt més difícil p’es demés. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Espéràm que vos agradi s’elefen. Nos espera ce tu va gusta elefen!

Traduida par Mikèl Garau.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 29 marto 2024 (18:00 UTC).