IvriElefen
:לינגואה פרנקה נובה („אלפן”) היא שפה שתוכננה להיות פשוטה, עקבית וקלה ללימוד עבור תקשורת בינלאומית. היא בעלת מספר תכונות חיוביותLingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. .יש לה מספר מצומצם של פונמות. השפה נשמעת בצורה דומה לאיטלקית או לספרדית1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. .היא נכתבת פונטית. אף ילד לא צריך להשקיע שנים בשינון יוצאי-דופן2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. .יש לה דקדוק פשוט ועקבי לגמרי, בדומה לשפות קריאוליות3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. .יש לה מספר מצומצם של קידומות וסיומות, ללא מקרים יוצאי-דופן, עבור יצירת מילים חדשות4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. .יש לה סדר מילים מוגדר בקפידה, בדומה לרבות מהשפות המרכזיות5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. .יש לה אוצר מילים שמקורו בשפות הרומאניות המודרניות. השפות הללו הן נפוצות ובעלות השפעה רבה, והן המקור למירב המילים באנגלית6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. .היא תוכננה להטמיע מושגים טכניים שמקורם בלטינית ויוונית בצורה טבעית. מילים אלו נפוצות בכל העולם7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. .היא תוכננה להיראות „טבעית” עבור אלה שמדברים את השפות הרומאניות, אבל באותו זמן, לא להיות קשה עבור אלה שלא מדברים את השפות הללו8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
!אנו מקווים שתאהבו את אלפןNos espera ce tu va gusta elefen!

הבסיס

אלפבית והגייה

אותהגייה
aתנועת קמץ או פתח
b„כמו ב ב”בובה
c„כמו ק ב”קוף
d„כמו ד ב”דירה
eתנועת סגול
f„כמו פ ב”ענפים
g„כמו ג ב”גדול
h„כמו ה ב”מהר
iתנועת חיריק
j„כמו ז’ ב”ז’נבה
l„כמו ל ב”למה
m„כמו מ ב”מחשב
n„כמו נ ב”נחל
oתנועת חולם
p„כמו פ ב”פועל
r„כמו ר ב”רגיל
s„כמו ס ב”סופה
t„כמו ט ב”טוב
uתנועת שורוק או קובוץ
v„כמו וו ב”יוון
x„כמו ש ב”שבת
z„כמו ז ב”זהב

סדר המילים

נושא - פועל - מושא:
 • la fem ama la casa   „האישה אוהבת את הבית”
מיליות - שם עצם - מילות תואר:
 • la casa grande   „הבית הגדול”
פועל עזר - פועל - תואר הפועל:
 • me debe pasea atendente   „אני מוכרח ללכת בזהירות”
מילת יחס - שם עצם:
 • el es en la jardin   „הוא (נמצא) בגן”

דקדוק

:אחרי עיצורים) מציין את צורת הרבים -es או) -s:
 • omes e femes   „גברים ונשים”
:מציין את זמן עבר ia:
 • tu ia labora   „אתה עבדת”
:מציין את זמן עתיד va:
 • tu va labora   „אתה תעבוד”
:מציין זמן מותנה או אפשרי ta:
 • si me pote, me ta vola   „אם הייתי יכול, הייתי עף”
:פועל יכול להופיע לאחר פועל אחר אם לשניהם יש את אותו נושא:
 • me vole compra un camisa   „אני רוצה לקנות חולצה”
:פועל עומד יכול להפוך לפועל יוצא על-ידי הוספת מושא:
 • me move   „אני זז”   →   me move la table   „אני מזיז את השולחן”
:לפועל כדי ליצור את צורת בינוני פועל, שיכול לשמש כתואר או כשם עצם -nte הוסף:
 • donante   „נותן”
:לפועל כדי ליצור את צורת בינוני פעול, שיכול לשמש כתואר או כשם עצם -da הוסף:
 • donada   „ניתן”
:הפועל יכול לשמש כשם-עצם ללא שינוי:
 • nos dansa   „אנחנו רוקדים”   →   la dansa   „הריקוד”
:התואר יכול לשמש כשם-עצם באותה צורה:
 • un om saja   „איש חכם”   →   la sajas   „החכמים”
:תואר-הפועל זהה לתואר-השם:
 • un om felis   „איש שמח”   →   el dansa felis   „הוא רוקד בצורה שמחה”
:וסיים בסימן שאלה ,esce כדי ליצור שאלה, התחל את המשפט במילת שאלה או ב:
 • esce tu pote dansa?   „?האם אתה יכול לרקוד”
 • cuando tu prefere come?   „?מתי אתה מעדיף לאכול”

כמה קידומות שימושיות

des-   =   לבטל, ליצור מצב הפוך
 • infeta   „להדביק”   →   desinfeta   „לחטא”
re-   =   לעשות שוב
 • comensa   „להתחיל”   →   recomensa   „להתחיל שוב”
non-   =   ההיפך מ
 • felis   „שמח”   →   nonfelis   „עצוב, מדוכדך”

כמה סיומות שימושיות

-or   =   …אדם, כחלק מתפקידו או עבודתו, שעושה
 • dirije   „לכוון, להכווין, לביים”   →   dirijor   „במאי”
 • carne   „בשר”   →   carnor   „קצב”
-ador   =   …כלי, מכשיר או מכונה שעושה… או עובדת עם
 • lava   „לשטוף, לכבס”   →   lavador   „מכונת כביסה”
 • umida   „לח”   →   umidador   „מכשיר אדים”
-eria   =   מקום עבודה, חנות, משרד
 • carne   „בשר”   →   carneria   „אטליז”
-able   =   שניתן ל, שראוי ל
 • ama   „לאהוב”   →   amable   „חביב, מלבב”
-eta   =   גרסה מוקטנת, גור של בעל-חיים, ביגוד תחתי
 • jaca   „ז’קט, מעיל”   →   jaceta   „ווסט”
-on   =   גרסה מוגדלת, ביגוד חיצוני
 • avia   „ציפור”   →   avion   „מטוס”
-ia   =   כשמתווסף לשם-עצם או תואר, מציין שם-עצם מופשט
 • madre   „אם, אמא”   →   madria   „אמהות”
 • vana   „גאוותן, שחצן”   →   vania   „גאוותנות, שחצנות”
-i   =   …להיעשות, או לגרום כך שיהיה
 • roja   „אדום”   →   roji   „להאדים, להפוך לאדום”
-i   =   לעשות שימוש בכלי, מכשיר או מכונה
 • telefon   „טלפון”   →   telefoni   „לטלפן”
-i   =   שברים
 • des   „עשר”   →   un desi   „עשירית”

כמה מילים בסיסיות

laה-, הא הידיעה
unתווית מסתמת
meאני
tuאת, אתה
elהוא, היא
loזה
onכינוי-שם לא מוגדר. אינו מתייחס למישהו מסויים
nosאנחנו
vosאתם, אתן
losהם, הן, אלה
seשלו, שלה, שלהם, שלהן
mea*
tua*
nosa*
vosa*
sua*
esלהיות
ave…יש
donaלתת
diseלהגיד
vadeללכת
voleלרצות
poteלהיות יכול
debeלהיות מוכרח
estaזה
acelההוא
totaהכל
cada…כל
cadunכולם
multeהרבה
algaכמה, מספר מסויים
algunמישהו
pocaקצת, מעט
nunכלום, שום-דבר
anאפילו
cualמה, איזה
ce
ciזה ש-. מתייחס לאנשים בלבד
cuandoמתי
cuanto?כמה
doאיפה
comoאיך
perceלמה
car-בגלל ש
afin-בשביל ש-, בגלל ש
pluיותר
minפחות
caמאשר. משמש בהשוואות
eו-, וו החיבור
oאו
maאבל
siאם
si!!כן
no!!לא
a-ל-, ב
anteלפני
astaעד
conעם
contraכנגד
deמ-, של
enב-, אל תוך
entreבין
estraחוץ
parעל-ידי
per-כדי ש
posאחרי
sinבלי, ללא
sircaבערך, בסביבות
suמתחת
supraמעל
surעל
traדרך
ultraמעבר
zero0
un1
du2
tre3
cuatro4
sinco5
ses6
sete7
oto8
nove9
des10
sento100
mil1000
aloשלום
bon diaיום טוב
bon noteלילה טוב
como lo vade??מה שלומך? איך הולך
bonטוב
malרע
grasiasתודה
adioשלום, ביי
omגבר, איש
femאישה
xicaילדה
xicoילד
amiחבר/ה, ידיד/ה
amaאהבה
odiaשנאה
oioעין
videלראות
oreaאוזן
oiaלשמוע
bocaפה
testaראש
manoיד
ditoאצבע
pedeכף רגל
colpaלבעוט, להכות
paseaללכת, לצעוד
coreלרוץ
gatoחתול
canכלב
cavaloסוס
boveפרה
porcoחזיר
galתרנגולת
aviaציפור
pexדג
florפרח
arborעץ
paisמדינה, ארץ
siteעיר
vilaכפר
casaבית
ofisiaמשרד
otelמלון
scolaבית ספר
restoranteמסעדה
autoמכונית
trenרכבת
avionמטוס
barcoאונייה
bisicleאופניים
gidaלנסוע
volaלעוף
viajaלטייל, לתור
salaחדר
sejaכסא
tableשולחן
letoמיטה
telefonטלפון
entraלהיכנס
sortiלצאת
sentaלשבת
usaלהשתמש
camisaחולצה
pantalonמכנסיים
faldaחצאית
robaשמלה
jacaמעיל
sapatoנעל
xapoכובע
portaלשאת, ללבוש
vestiלהתלבש
desvestiלהתפשט
libroספר
jornalמגזין, שבועון, ירחון
penעט
notaפתק, פתקה, הערה
lejeלקרוא
scriveלכתוב
anioשנה
menseחודש
diaיום
oraשעה
minutoדקה
secondoשנייה
tasספל
vitroכוס
platoצלחת
forceמזלג
cotelסכין
culierכף
carneבשר
vejetalירק
pomaתפוח
oraniaתפוז
panלחם
pastaפסטה
risאורז
cosiniלבשל
comeלאכול
acuaמים
teתה
cafeקפה
birבירה
vinoיין
beviלשתות
solשמש
lunaירח
pluveגשם
nevaשלג
teraאדמה
marים
colorצבע
rojaאדום
oraniaכתום
jalaצהוב
verdeירוק
bluכחול
azulתכלת
blancaלבן
negraשחור
brunחום
grisאפור
grandeגדול
petiקטן
longaארוך
cortaקצר
distanteרחוק
prosimaקרוב
belaיפה
feaמכוער
caraיקר
barataזול
custaמחיר
paiaלשלם
compraלקנות
vendeלמכור
abridaפתוח
cluidaסגור

Traduida par Isaac Ben Harush.

© 2014 Elefen.org. Tota diretos de autor es reservada.